Semalt hünärmeni programmistler üçin 10 sany web gyrkyjy guralyny paýlaşýar

Web gözlemek programmalary ýa-da gurallary dürli ussatlarda ulanylýar, web ussatlary, alymlar, journalistsurnalistler, programmistler, işläp düzüjiler we bloggerler üçin peýdaly maglumatlary alýar. Birnäçe web sahypalaryndan maglumatlary almaga kömek edýär we kärhanalar we bazar gözleg firmalary tarapyndan giňden ulanylýar. Şeýle hem, telefon belgilerinden we dürli saýtlardan gelen e-poçta maglumatlaryny gyrmak üçin ulanylýar. Söwda bilen meşgullanýan bolsaňyz we dürli önümleriň bahalaryny yzarlamak isleseňizem, bu web gyryş gurallaryny we programmalaryny ulanyp bilersiňiz.

1. Bulut galyndylary ýa-da Dexi.io

“Cloud Scrape” ýa-da “Dexi.io” dürli web sahypalaryndan maglumat ýygnamagy goldaýar we enjamyňyza göçürip almaly däl. Bu guralyň onlaýn girip we ulanyp boljakdygyny we siziň üçin işleri bitirmek üçin giňişleýin brauzer esasly redaktorynyň bardygyny aňladýar. Çykarylan maglumatlar CSV we JSON formatlarynda, Box.net we Google Drive-da saklanyp bilner.

2. Gaplaň

Bulut esasly gyryjy we maglumatlary çykarmak programmasy. Bu döredijilere we web ussatlaryna birnäçe sekundyň içinde peýdaly we maglumat beriji maglumatlary almaga mümkinçilik berýär. Scrapinghub şu wagta çenli dürli bloggerler we gözlegçiler tarapyndan ulanylýar. Erbet botlara garşy goldaw berýän we bir sagadyň dowamynda tutuş sahypany ýoklaýan akylly proksi rotatory bar.

3. ParseHub

ParseHub bir wagtyň özünde ýeke we köp web sahypalaryny gözlemek üçin işlenip düzüldi we döredildi; seanslar, gönükdirmeler, AJAX, Javascript we gutapjyklar üçin amatly. Bu web döwmek programmasy, çylşyrymly web sahypalaryny tanamak we okalýan görnüşde döwmek üçin özboluşly maşyn öwrenmek tehnologiýasyny ulanýar.

4. VisualScraper

VisualScraper-iň iň gowy tarapy, bu maglumatlary SQL, XML, CSV we JSON ýaly formatlarda eksport edýär. Internetdäki iň oňat we iň peýdaly maglumatlary döwmek programmalarynyň biridir we maglumatlary hakyky wagtda çykarmaga we almaga kömek edýär. Premium meýilnamasy aýda 49 dollar tölär we 100k-den gowrak sahypa girmäge mümkinçilik berer.

5. Import.io

Onlaýn gurluşykçysy bilen iň meşhurdyr we ulanyjylar üçin dürli maglumatlar bazalaryny emele getirýär. Import.io dürli web sahypalaryndan maglumatlary import edýär we CSV faýllaryny eksport edýär. Ösen tehnologiýasy bilen tanalýar we günde millionlarça sahypa alyp bilýär. Import.io-ny mugt göçürip alyp we işjeňleşdirip bilersiňiz. Linux we Windows bilen gabat gelýär we onlaýn hasaplary sinhronlaýar.

6. Webhose.io

Maglumatlary çykarmak üçin iň oňat programmalaryň biridir. Bu gural gurluşly we real wagt maglumatlaryna aňsat we göni girişi üpjün edýär we dürli web sahypalaryny gözleýär. 200-den gowrak dilde islenýän netijeleri alyp biler we netijeleri XML, RSS we JSON formatlarynda tygşytlap biler.

7. Spinn3r

Bize ähli web sahypasyny, bloglary, sosial media saýtlaryny, ATOM ýa-da RSS ýazgylaryny almaga mümkinçilik berýär. Öňdebaryjy spam goragy bilen maglumatlaryň köp görnüşini dolandyrmak üçin ot açýan API kömegi bilen maglumatlary okalýan we ulaldylan formatda tygşytlaýar. Spamdan dynmaga kömek edýär we ýerliksiz dil ulanylmagynyň öňüni alýar, maglumatlaryňyzyň hilini ýokarlandyrýar we howpsuzlygyny üpjün edýär.

8. “OutWit Hub”

Köp aýratynlyklary we maglumatlary çykarmak aýratynlyklary bolan meşhur Firefox goşmaçasy. “OutWit” diňe bir maglumatlary çykarman, mazmunyňyzy dogry we okalýan görnüşde saklaýar we gözleýär. Kodlara zerurlyk bolmazdan, islendik web sahypasyny gyryp bilersiňiz.

9. 80leg

Yetene-de bir güýçli we ajaýyp web gözlegçisi we maglumatlary döwmek programmasy. 80legs, talaplaryňyza laýyk gelýän we derrew köp maglumatlary alýan çeýe gural. Bu web gyryjy şu wagta çenli 600,000-den gowrak domeni döwdi we PayPal ýaly ägirtler tarapyndan ulanylýar.

10. Gyryjy

Scraper, giňişleýin maglumat çykarmak häsiýetleri bilen meşhur we peýdaly Chrome giňeltmesi bolup, onlaýn gözlegleriňizi aňsatlaşdyrýar. Gyrylan maglumatlary Google sahypalaryna eksport edýär we täze başlanlar we hünärmenler üçin amatly. Maglumatlary gysga panellerine aňsatlyk bilen göçürip bilersiňiz we Scraper talaplaryňyza görä kiçijik XPaths döredýär.

mass gmail